Các tiêu chuẩn chất lượng của thang máy

Căn cứ quản lý chất lượng thang máy, thang máy tải hàng

  • Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong đó có thang máy, thang máy tải hàng
  • Thông tư số 12/2005/TT-BXD về việc Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện nhân lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.
  • Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Nhà thầu yêu cầu các bộ phận kiểm tra giám sát chất lượng công trình thực hiện công tác và các phần việc lắp đặt thang máy, thang máy tải hàng cùng với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát tổ chức giám sát và thực hiện việc lập hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra chất lượng của từng thành phần công việc và hạng mục theo tiến độ thi công công trình.

Các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng vào việc quản lý chất lượng thang máy, thang máy tải hàng

Tiêu chuẩn

Mã số ban hành

An toàn cháy-Yêu cầu chung

TCVN 3254-86

Thang máy điện - Yêu cầu an toàn trong cấu tạo và lắp đặt thang máy, thang máy tải hàng

TCVN 6395-98

Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5744-93

An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung

TCVN 4086-85

Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

TCVN 4756-89

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5308-91

Nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5640-91

Thang máy điện: Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6904-01

Tiêu chuẩn sai số cho phép

TCVN 4453-87

Hoàn thiện mặt bằng xây lắp - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4516-88

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5308-91

Quản lý chất lượng xây lắp công trình - Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5637-91

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

ISO 9001& 14001

Tiêu chuẩn Nhật Bản

JIS

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận