Các tiêu chuẩn chất lượng của thang máy

Các tiêu chuẩn chất lượng của thang máy

Căn cứ quản lý chất lượng thang máy, thang máy tải hàngNghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong đó có thang máy, thang máy tải hàngThông tư số 12/2005/TT-BXD về việc Hướng dẫn.....